MR.AutoTrading - 年租版 與 專業版之功能比較
2018-01-28
最新消息
MR功能 年租版 專業版
監控策略 O O
多券商多帳戶 O O
比例式下單 O O
獨立式下單 O O
監控策略文字檔輸出時間異常TimeScale O O
策略輸出時間異常Telegram通知 O O
輸出所有監控策略Excel檔 O O
設定拐點調控 Type1 ~ 4 O O
非同步下單 O O
範圍市價單 O O
監控HOST時間設定
(最小0.01s)
O O
交易時段設定 O O
下單成交Telegram通知 O O
Telegram 互動回饋 Info O O
不同交易組合設定 O O
策略自動上下架 O O
2台電腦授權(僅1台在線) O O

策略權重設定(含手動下架)
- O
監控 Portfolio 績效相關數據 - O
Portfolio 槓桿金額調控自由設計 - O
自動調整下單口數 - O
連動 Portfolio 槓桿金額調控下單 - O
權益監控自動停損設定 - O
新功能優先升級 - O